PSNY appreciates any corrections or additional informations to better accurize the list. Please contact us for comments.

 →  →  →   Distinction declaration and correction  ←  ←  ←

Last First 姓名 Country/Region 國家/地區 Since 影藝類會士名銜 榮譽類名銜
            APSNY FPSNY Hon. OPC-PSNY SVPSNY Hon. PSNY Hon. FPSNY
- - 傅士榮 Taiwan 台灣 1997   1997        
- - 周任桂 Taiwan 台灣 1998 1998          
- - 李彰奇 Taiwan 台灣 1977 1977          
- - 楊仙雲 Taiwan 台灣 1977   1977        
Abdul Razak Bin Pokl Dss Haji Mohd Taha 拉薩 Brunei 文萊 1994 1994          
Ang Kian Hock 洪建福 Singapore 新加坡 1977   1977     1978 1980
Ang Lip Foo 洪立夫 Malaysia 馬來西亞 1993 1993 1995        
Ang Poh Hong 洪寶鳯 Singapore 新加坡 1987 1987 1988        
Au Chi Hoi 區志海 Hong Kong 香港 1979 1979 1980        
Bai Jeng Chong 白正宗 Taiwan 台灣 1998   1998        
Bishop Dewitt   USA 美國             Yes
Boh Chew Peng 傅舟炳 Singapore 新加坡 1977   1977     1978  
Cai Peter Hu Zhong 蔡胡忠 USA 美國 2013 2014 2016   2018    
Chai Ming Chua 蔡民泉 Singapore 新加坡 1987   1989        
Chan Benny 陳國平 Hong Kong 香港 1999 1999          
Chan Chi Wing 陳自永 Hong Kong 香港 1983 1983          
Chan Frances S.F. 陳愷令 Hong Kong 香港 1997 1997          
Chan Hing Wa 陳平 Hong Kong 香港 1985   1986        
Chan Hoi David 陳海 Hong Kong 香港 1990   1990        
Chan Hung 陳虹 USA 美國 1973   1975       1984
Chan Hwei Chiah 曾慧潔 Singapore 新加坡 1987 1989          
Chan James 陳振南 USA 美國 1976   1976       1977
Chan Kian Kee 曾建基 Singapore 新加坡 1977   1977        
Chan Sandy Shun-Hon 陳淳翰 Hong Kong 香港 1986 1986 1993        
Chan Sheow Lim 陳邵廉 USA 美國 1975   1977        
Chan Stephen 陳 寬 USA 美國 1976 1981 1985       1986
Chan Yu-Kui 陳汝炬 Hong Kong 香港 1976   1977 1980   1976 1978
Chang C.T. 張敬德 Taiwan 台灣 1977   1977       1976
Chang Chi-Sing Steven 張志成 USA 美國 1998 2001         2007
Chang Hitler 張炳輝 Taiwan 台灣 1989 1989          
Chang Ming-Jer 張明哲 Taiwan 台灣 1978 1978          
Chang Mou Chie 張模琦 Taiwan 台灣 1991   1991        
Chang P.G. 張寶璣 Hong Kong 香港 1976   1976        
Chang Rocky Woon Pang 蔣焕鵬 Hong Kong 香港 1997 1997          
Chang Tsuan Chuan 張鑽傳 Taiwan 台灣 1998   1998        
Chang W. K. 張文鑑 Taiwan 台灣 1977   1977        
Chang Wing Tak 蒋荣德 USA 美國 1977   1977        
Chang Wu Chun 張武俊 Taiwan 台灣 1987   1987        
Che Si In 謝思賢 Macau 澳門 1998 1998          
Chee Thiam Soon 徐天順 Malaysia 馬來西亞 1990 1990 1992        
Chen Bob 陳柏生 USA 美國 2013 2015          
Chen Chih Hsiung 陳次雄 Taiwan 台灣 1977   1977        
Chen Ching San 陳金山 Taiwan 台灣 1998   1998       1998
Chen Chung Fun 陳春福 Taiwan 台灣 1986   1986        
Chen Dah Shiun 陳大勳 Taiwan 台灣 1996   1996        
Chen Guo Han 陳國漢 USA 美國 2011 2012          
Chen H.Y. 陳弘猷 Taiwan 台灣 1979   1979        
Chen Hsi Kuei 陳鍚奎 Taiwan 台灣 1977   1977        
Chen Hsin Chung 陳信忠 Taiwan 台灣 1988 1988 1989        
Chen Paul H.W. 陳學文 Taiwan 台灣 1977   1977        
Chen Pin Chuan 陳彬權 Taiwan 台灣 1998   1998        
Chen Shou Chun 陳壽俊 Taiwan 台灣 1996   1996        
Chen Shyan Tsai 陳賢才 Taiwan 台灣 1985   1985        
Chen Terry 陳光彦 USA 美國 2017 2017          
Chen Tzu Chen 甄自楨 Taiwan 台灣 1998   1998        
Chen Wu Hsiung 陳武雄 Taiwan 台灣 1992   1992        
Chen Xiu Rong 陳秀容 China 中國 2017 2017          
Chen Yee Wen 陳逸文 Taiwan 台灣 1991   1991        
Chen Yen Tong 陳彥堂 Taiwan 台灣 1977 1977 1984        
Cheng Benny Pak Wah 鄭百樺 USA 美國 1986 1986 1988        
Cheng Dragon 鄭飛龍 USA 美國 2011 2012          
Cheng Hong Wai Victor 鄭康偉 Hong Kong 香港 2014 2014 2016        
Cheng Ignace 鄭華照 USA 美國             Yes
Cheng K.T. 鄭鈞濤 Hong Kong 香港 1982   1983        
Cheng Kenneth 鄭正剛 Hong Kong 香港 1978   1978       Yes
Cheng Louis 鄭家熾 Hong Kong 香港 1977   1977        
Cheng Man Ping 張民平 Hong Kong 香港 1999 1999          
Cheng Pao Ming 陳保民 Taiwan 台灣 1979   1979        
Cheng Teng Tsan 鄭丁讚 Taiwan 台灣 1983   1983        
Cheng Wah Chiu 鄭華照 USA 美國 1976         Yes  
Cheng Ying Chung 鄭膺中 Canada 加拿大 1997 1998 1999        
Cheong Kuan-un 張坤元 Macau 澳門 1992 1992 1993        
Chern Charles 陳英華 Brunei 文萊 1980 1980          
Cheung Fred T.W. 張鼎華 Hong Kong 香港 1990 1990 1991        
Cheung Kam Hon 張金漢 Hong Kong 香港 1983   1983        
Cheung Sophia 張淑歡 Hong Kong 香港 1990 1990 1991       2015
Cheung Tak Shing 張德騰 Hong Kong 香港 1991 1991          
Cheung Tak-Shing 張德誠 Hong Kong 香港 1979   1979        
Chi Kwo Chang 紀國章 Taiwan 台灣 1984   1984        
Chiang Chien Lin 江建林 Taiwan 台灣 1998   1998        
Chieh Ming Lung 簡明隆 Taiwan 台灣 1999 1999          
Chin Ching Shang 陳清祥 Taiwan 台灣 1984   1984        
Chiong Peck Koon 鐘伯群 Singapore 新加坡 1976   1977        
Chiou Sey Long 邱學榮 Taiwan 台灣 1994   1994        
Chiu Wha Guin 趙華琚 USA 美國 2008 2014          
Chiu Yat Sing 趙日昇 USA 美國 1976 Yes          
Chng Kim Yiang 莊金陽 Singapore 新加坡 1978   1978        
Choi Lewis Ka Yin 蔡嘉彥 Hong Kong 香港 1993 1993          
Choi Wang Chi 蔡宏志 USA 美国 1980 1981          
Chong Cha Ping 莊志平 Indonesia 印度尼西亞 1988 1988          
Chou Cheng Chung 周正宗 Taiwan 台灣 1996   1996        
Chou Jen Hsia 周仁俠 Taiwan 台灣 1998   1998        
Chou Yung Tien 周榮田 Taiwan 台灣 1998   1998        
Chow Chee Kong 周志剛 Taiwan 台灣 1977           Yes
Chow Jau Liang 周昭良 Taiwan 台灣 1983 1983          
Chow Michael Kia Tchao 周家肇 Hong Kong 香港 1977   1977        
Chu Ka Chun 朱嘉振 Macau 澳門 1996 1996 1997        
Chu Kam Po 朱劍波 Macau 澳門 1996 1996 1997        
Chu Yuk Ching 朱玉清 Hong Kong 香港 1983 1983          
Chua Adrian See Hin 蔡世興 Singapore 新加坡 1988 1989          
Chua Raymond Seng Chye 蔡承材 Singapore 新加坡 1983 1984 1987        
Chung Wai Mun 鐘慧敏 Singapore 新加坡 1992 1992          
Chutchawantipakorn Waranun 王光明 Thailand 泰國 1998   1998       Yes
Davis John 戴維斯, 約翰 USA 美國             2013
Day Lieh Hong 戴列宏 Taiwan 台灣 1998   1998        
Deng Da Duan 鄧大端 China 中国             Yes
Doong Jia Fure 董加福 Taiwan 台灣 1977   1977        
Ee Hon Teck 余火德 Singapore 新加坡 1977   1977        
Eiamwonghiran Chachawan 葉树勋 Thailand 泰國 1978   1978     1980 Yes
Feng Zhi Ming 馮志明 USA 美國 2013 2016          
Fong Larry 李社 USA 美國             Yes
Fong Michael K.C. 方錦超 Brunei 文萊 1980 1980          
Fong Sio Hong 馮紹雄 Macau 澳門 2013 2014          
Fu Shing Fu 傅性夫 Taiwan 台灣 1977   1977        
Fung May 馮杏薇 USA 美國 2013 2018          
Gaspar Alexandre Osorio   Macau 澳門 1996 1996          
Goh Jayce Khim Wah 吳欽華 Singapore 新加坡 1988 1993          
Goh Kim Hui 吳金輝 Singapore 新加坡 1976 1977 1978        
Goh Wee Seng Eric 吳偉承 Singapore 新加坡 1985 1985 1992       Yes
Greene Fred 格林,弗雷德 USA 美國             Yes
Guo Jing 郭净 China 中國           Yes  
Guo Yi 郭儀 Taiwan 台灣 1976   1977     1977  
Ha Wing Chiu 夏永超 Hong Kong 香港 1992 1993          
Ho Chi Lam 何子臨 USA 美國 1974   1975        
Ho Hon-Ping 何漢屏 Hong Kong 香港 1990 1990 1991        
Ho Kan-Keung 何根强 Hong Kong 香港 1990 1990 1991        
Ho Michael Daniel 何文錦 Hong Kong 香港 1985 1985 1990        
Ho Shin Chi 何信吉 Taiwan 台灣 1989   1989        
Ho Sing Chan 何新全 Singapore 新加坡 1977   1977        
Ho Yu-ching 何源清 USA 美國   Yes Yes       2000
Hom Yook O. 譚在田 USA 美國             Yes
Hou Jenny Xiao Zhen 候小珍 USA 美國 2015 2017          
Hsieh Tsung Shun 謝宗舜 Taiwan 台灣 1998   1998        
Hsieh Weng Feng 謝文豐 Taiwan 台灣 1990   1990        
Hsu Chih Chien 許志乾 Taiwan 台灣 1996   1996        
Hsu Lien Tsan 許煉燦 Taiwan 台灣 1998   1998        
Hsu TsengHuei 許增輝 Taiwan 台灣 1998   1998        
Hsu Wen I 舒文義 Taiwan 台灣 1996   1996        
Hu Ker Din 胡克定 Taiwan 台灣 1998   1998        
Huang Bernard Powen 黄伯文 USA 美國 1982   1984        
Huang Ching Chang 黃凊江 Taiwan 台灣 1977   1977       1977
Huang Hui Hsiung 黃輝雄 Taiwan 台灣 1996   1996        
Huang Johnny Jung Liang 黃俊良 USA 美國 1986 1986 1988       2001
Huang Jong Fou 黃榮富 Taiwan 台灣 1984   1984        
Huang Kuo Shung 黃國雄 USA 美國 1984   Yes       1988
Hui* Fook Ming 許福明* Hong Kong 香港 1976   1976 1980   1976 1978
Hung Hsiu Tao 洪秀道 Taiwan 台灣 1998   1998        
Huo Tian 霍添 China 中國 2013 2014          
Hwang Jiang Sheng 黃景昇 Taiwan 台灣 1998   1998        
Hwang Lieh Tang 黃烈堂 Taiwan 台灣 1983   1983        
Hwang Lu Eddie 黃呂 Hong Kong 香港 1995 1995 1996        
Hwang Wann Jye 黃萬吉 Taiwan 台灣 1981 1981 1984        
Ing Wing-Lok 吳永樂 USA 美國 1974   1975        
Ip Choi Kei 葉潮基 Macau 澳門 1998 1998          
Jan Kai T. 甄啟棠 USA 美國 1970 Yes Yes     1989 1974
Jaw Tzyy-Jong 趙子忠 Taiwan 台灣 1998   1998        
Jean Rong Tai 簡榮泰 Taiwan 台灣 1980   1980        
Jim Kwok Ying 詹國英 Hong Kong 香港 1992 1992          
Keung Herman 强凱文 Hong Kong 香港 1990   1990        
Kho Meng Kit 邱明傑 Macau 澳門 1994 1994 1995        
Ko Philip 柯正宗 Taiwan 台灣 1989   1989        
Koe Liew Hong 高流芳 Malaysia 馬來西亞 1979 1979          
Koh Chee Meng 許志明 Singapore 新加坡 1987 1987          
Koh Meng Chye 許明財 Singapore 新加坡 1977 1977 1979        
Koh Mong Korn Sae 許茂英 Thailand 泰國 1980 1980          
Kok Heng-Sun 郭向新 Macau 澳門 1988 1988 1989       1995
Kok Peir Maw 郭培茂 Brunei 文萊 2000 2000          
Kok Peng Wai 郭炳威 Singapore 新加坡 1994 1994          
Kok Thin Mun Marthin 郭天文 USA 美國 2013 2014          
Kong Iu Lam 鄺耀林 Macau 澳門 2000   2000       Yes
Kong Ka Pak 孔家柏 Macau 澳門 1998 1998          
Kuan Tung Rung 管冬榮 Taiwan 台灣 1981 1981          
Kueh Guan Kim 郭元欽 Malaysia 馬來西亞 1986 1988          
Kung Wai Tong 龔偉棠 Hong Kong 香港 1997 1997 1999        
Kuok James Chi Leong 郭梓煬 Macau 澳門 1997 1997 1998        
Kwa Leong Tiong 柯良忠 Singapore 新加坡 1983   1983        
Kwan Chi Kuen 關子權 Macau 澳門 1990 1990 1991        
Kwek Rory C.Y. 郭建瑩 Brunei 文萊 1980 1980          
Kwok Chun Wai 郭俊偉 Hong Kong 香港 1990   1990        
Kwok Hiu Po 郭曉波 Hong Kong 香港 1991   1991        
Lai Chi Vai 黎志煒 Macau 澳門 1995 1995 1996        
Lai Lily 黎志娟 USA 美國 2010 2013     2016    
Lai Sio Hong 黎兆雄 Macau 澳門 1995 1995 1996        
Lai Wing Chiu 黎榮照 USA 美國 1990   1990       1991
Lam Amy Lai-wah 林麗華 USA 美國 2014 2015          
Lam Harry 林晉航 USA 美國 2013 2014          
Lam Jack 林値企 Hong Kong 香港 1991 1991 1992        
Lam Kin On 林健安 Macau 澳門 2000 2000          
Lam Kin-cheong 林健璋 Hong Kong 香港 1998 1998 1999        
Lam Peter 蘇志成 USA 美國 1986 1986 1988        
Lang Thomsa 凌兆基 USA 美國 1995   1995       2004
Lau Chi Lap 劉自立 Hong Kong 香港 1984 1984          
Lau Hon Cheong 劉漢祥 Macau 澳門 1990 1990 1991        
Lau Lee Heng 劉俐興 Singapore 新加坡 1992 1993          
Lau Wing Cheung 劉永彰 Hong Kong 香港 1990   1990        
Lau Wun I Teodora 劉煥儀 Macau 澳門 1990 1990 1991        
Law Craig T.Y. 羅托恩 Hong Kong 香港 1998 1998 1999        
Le Nancy Tran Thi Hoan   USA 美國 1997 1997          
Le Ngoc Minh   USA 美國 1999 1999          
Lee Ben Liang 李本良 USA 美國   Yes Yes        
Lee Cheng Shyong 李振雄 Taiwan 台灣 1980   1980        
Lee Chiu 李超 USA 美國 1986   1988       1989
Lee Edmund HK 李漢强 USA 美國     Yes        
Lee Henry 李華 USA 美國             Yes
Lee Henry Huat Mong 李發茂 Singapore 新加坡 1977 1977 1978        
Lee I-Hsung 李義雄 Taiwan 台灣 1981   1981        
Lee Keith L. 李基 USA 美國 1968           Yes
Lee Ken 李堅能 USA 美國 2007 2010 2015   2016    
Lee Kin Fai 李健暉 Hong Kong 香港 1976   1976     1976 1978
Lee Kin Yim 李根炎 Malaysia 馬來西亞 1988 1988          
Lee Kuen Jong 李銀鐘 Taiwan 台灣 1998   1998        
Lee Man Hung 李敏虹 Hong Kong 香港 1990 1990          
Lee No Buo 李信男 Taiwan 台灣 1986   1986        
Lee Peter Hoe Nhung 李浩能 Singapore 新加坡 1989 1990          
Lee Piang Fah 李炳華 Singapore 新加坡 1977   1979        
Lee Ping Kee David 李炳祺 Macau 澳門 1994 1994 1995        
Lee S.M. 李松茂 Taiwan 台灣 1986   1986        
Lee Say Hing 李之興 Singapore 新加坡 1987 1988          
Lee Seak Mou 李鍚武 Macau 澳門 1994 1994 1995        
Lee Shuang Fu 李雙福 Taiwan 台灣 1998   1998       Yes
Lee Steven K.M. 李錦文 USA 美國 1986 1986 1988        
Lee Sung Chien 李松堅 Taiwan 台灣 1983 1983          
Lee Te Chin 李德金 Taiwan 台灣 1996   1996        
Lee Te Fu 李德福 Taiwan 台灣 1998   1998        
Lee Wellington 梁光明 USA 美國 1950     Yes     Yes
Lee Woon Chang 呂文堅 Taiwan 台灣 1996   1996        
Lee Yook Dak 李育德 USA 美國 1970           Yes
Lee Yui Shing 李锐成 USA 美國 1986 1991         1992
Lei Sio Wai 李兆威 Macau 澳門 1991   1992        
Lei U Weng 李汝榮 Macau 澳門 1998 1998          
Lei Yi Min 雷益民 USA 美國     Yes       2008
Lem Chiu 林堯 USA 美國 1975   1975        
Leong Chan Kong 梁振光 Macau 澳門 1998 1998 1998        
Leong William W.L. 梁威廉 Singapore 新加坡 1987 1987          
Leong(Leung) Sio Kei(Shiu Kay) 梁紹基 Macau 澳門 1990 1990 1991        
Leung Bor 梁波 Hong Kong 香港 1990   1990        
Leung Chi-hang 梁志衡 Hong Kong 香港 1991 1991 1992        
Leung Gui 梁居 Hong Kong 香港 1990   1990        
Leung Kin Chung 梁建中 Hong Kong 香港 1992 1992          
Leung Norman 梁琛 Hong Kong 香港 1978 1978          
Leung Pung Chi 梁鹏志 Macau 澳門 1998 1998 1999        
Leung Weber 梁偉柏 USA 美國   Yes Yes       Yes
Leung Yau 梁友 Hong Kong 香港 1990 1990 1991        
Li Hong 李宏 China 中國 2017 2017 2017        
Li Hung Kan Ban 李鴻鐧 Hong Kong 香港 1998 1998 1999        
Li Jing Huai 李景懷 USA 美國 2012 2017          
Li Sang 李生 Hong Kong 香港 1991 1991          
Li Wei Kun 李偉坤 China 中國             Yes
Li Wendy Wenyuan 李文苑 USA 美國 2013 2014 2015        
Liang Guo Tai 梁國太 China 中國 2000 2000          
Liang Hui Xiang 梁惠湘 China 中國 1990   1990       2007
Liang Xin Xin 梁欣欣 USA 美國 2009 2009 2010   2016    
Liew Jesse Vincent Weh Siang 劉偉祥 Singapore 新加坡 1992 1993 1994        
Liew Kok Pheng 劉國平 Brunei 文萊 1978   1978     1978 Yes
Liew Terk Wah 劉德華 Thailand 泰國 1978   1978        
Lim Albert C.K. 林松佳 Singapore 新加坡 1977 1977 1979        
Lim Allen Eng Kiat   USA 美國 2015 2017          
Lim Boon Seng 林文盛 Singapore 新加坡 1984   1986        
Lim Buck Song 林木隆 Brunei 文萊 1999 1999          
Lim Gay Leong 林毅良 Singapore 新加坡 1979   1979        
Lim Gina S.C . 林淑卿 Taiwan 台灣 1985   1985        
Lim Jimmy K.H.   Singapore 新加坡 1984   1984        
Lim Kim Hock Wilson 林金福 Singapore 新加坡 1988   1988        
Lin Chao Nien 林兆年 Taiwan 台灣 1977   1977        
Lin Chuen Jyi 林春吉 Taiwan 台灣 1988 1988          
Lin Dung Leung 連登良 Hong Kong 香港             Yes
Lin Feng 林風 USA 美國 2013 2016          
Lin Feng Sung 林豐松 Taiwan 台灣 1980 1980          
Lin I Po 林一波 Taiwan 台灣 1984   1984        
Lin Jing Shing 林景生 Taiwan 台灣 1987   1987        
Lin Kai 林开汶 USA 美國 2013 2015          
Lin Min Hsiung 林敏雄 Taiwan 台灣 1999 1999          
Lin Tom 林侠民 USA 美國 2010 2015          
Lin Tsai Sheng 林再生 Taiwan 台灣 1996   1996        
Lin Yuan Kuei 林圓癸 Taiwan 台灣 1998   1998        
Liu Chao Yan 劉超炎 USA 美國 2011 2014          
Liu Ching Chun 劉錦春 Taiwan 台灣 1998   1998        
Liu Hai-Pao 劉海寶 Taiwan 台灣 1979   1979        
Liu Kuo Cheng 劉國政 Taiwan 台灣 1998 1998 1999        
Liu Rong Land 劉榮郎 Taiwan 台灣 1983   1983        
Liu Shik Wu 劉世武 Taiwan 台灣 1980   1980        
Lo Chang chah 羅强智 Taiwan 台灣 1977   1978        
Lo Chau Sam 羅秋深 Macau 澳門 1998 1998          
Lo Chung Sun 羅重燊 USA 美國 1976 1976 1983        
Lo Tak Chuen 魯得全 Hong Kong 香港 1997 1997 1998        
Lock Lam Sang 陸南生 Singapore 新加坡 1977 1977          
Loh Frederick Tsu Pheng 盧子鵬 Singapore 新加坡 1978   1978        
Lok Kok Chin David 駱國進 Singapore 新加坡 1988 1988 1991        
Lok Kooi Huang 駱貴漢 USA 美國 2013 2014          
Loke Hoong Nam   Singapore 新加坡 1984 1984          
Long Chan Iu 龍振宇 Macau 澳門 1998 1998 1999        
Long Chin-San 朗静山 Taiwan 台灣             Yes
Loo Christopher 勞啟勳 USA 美國 1973   1975       1979
Lou Hong Kong 盧雄光 Macau 澳門 1996 1996 1997        
Lu Chao Hsiung 呂昭雄 Taiwan 台灣 1981   1983        
Lu Gui Yun 陸桂芸 USA 美國 2009 2016          
Lu Mai 盧邁 USA 美國   Yes          
Lui Cheuk Kwong 雷焯光 Hong Kong 香港 1991 1991 1992        
Lui Pak Tong 呂柏棠 Hong Kong 香港 1999 1999          
Lui Wah Hon 呂華漢 Singapore 新加坡 1992 1996          
Lum Tak Kwan 林德郡 USA 美國 1970           1976
Lung Yung Yueh 龍用悅 Taiwan 台灣 1998   1998        
Ma Sing Foo 馬承寬 USA 美國             Yes
Ma Susan Ying nung 葉影濃 USA 美國 2009 2014          
Mai Gee Jam 梅志建 Taiwan 台灣 1984   1984        
Mak Kam chio 麥錦釗 Macau 澳門 1990 1990 1991        
Mao Ling 毛凌雲 USA 美國 2013 2014 2016        
Mei Gee-Jam 梅志建 Taiwan 台灣 1984   1984        
Mei Rick 梅鼎基 USA 美國 1997 Yes Yes       2004
Mok Mon Hing 莫文興 China 中國 1991   1991        
Mon Sheuck 余湖 USA 美國             Yes
Mong Jimmy Mui Ho 蒙美虎 Singapore 新加坡 1978 1978 1979        
Moy Go-Yan 梅高人 USA 美國 1976   1977        
Moy Wai 梅威 USA 美國 1968         1989 Yes
Nam Chi-Kwong 蓝志光 Hong Kong 香港             2015
Ng Chee Kong 吳志廣 Malaysia 馬來西亞 1977 1977 1978        
Ng Henry 吳振亨 USA 美國             Yes
Ng Kiu Leung 伍球亮 USA 美國 2011 2012          
Ng Mary L.S. 伍麗嫦 USA 美國 1990   1990     1992 1996
Ng Michael 吳成光 Taiwan 台灣 1985   1985        
Ng Swee Peng 黃瑞萍 Singapore 新加坡 1978 1978          
Ng Wah-On 伍華安 USA 美國 1974 1975          
Ng Yick Sing 吳益勝 Hong Kong 香港 1991 1991 1997        
Ngai Chuck 倪卓 USA 美國 1952           Yes
Ngai Don 倪赞 USA 美國 1976 1982          
Ngan Pak Lung 顏百龍 Hong Kong 香港 1990   1990        
Ni Chi-Hsiung 倪紀雄 Taiwan 台灣 1983   1983        
Nugroho Hardjanto 吳鴻泉 Indonesia 印度尼西亞 1984 1985          
Ong Book Leng 王沐龍 Singapore 新加坡 1984 1984 1986        
Ong Kian Tiong 王建忠 Singapore 新加坡 1977   1978        
Ong Siew Choo 王秀珠 Singapore 新加坡 1989 1989          
Osnam Junid Bin   Singapore 新加坡 1993 1994          
Osnam Ramli Bin   Singapore 新加坡 1992 1993          
Ouyang Wen 歐陽文 Taiwan 台灣 1977   1977        
Pagaduan Alexander G   Philippines 菲律賓 1998 1998          
Pan Cain Sung 潘瑞松 Taiwan 台灣 1996   1996        
Pan Kouang 潘光 Taiwan 台灣 1977   1977        
Pan Ming 潘明 China 中國 2001 2001          
Pang James 彭建超 USA 美國 2007 2016          
Pang William S.M. 彭承武 Hong Kong 香港 1977   1977        
Peng Jiong Xin 彭炯新 New Zealand 新西蘭 2012   2014        
Pereira Manuel P. C.   Macau 澳門 1992 1992 1993        
Phoon Yiew Kwong 潘耀光 Singapore 新加坡 1979 1979 1987     1988 Yes
Po George 浦家麟 USA 美国    1989          
Pong Yoon Khong Alvin 馮永康 USA 美國 2013 2014     2018    
Poon Man-Chee 潘文治 Hong Kong 香港 1978   1978        
Pramkaew Chantra   Thailand 泰國 1998   1998        
Prof.Wang   王己千                 Yes
Pun Tat Kuong 潘達光 Macau 澳門 1993 1993 1994        
Quan Eddie C. 關光宗 USA 美國 1975   1975        
Ren Feng 任豐 China 中國           Yes  
Seah Bee Jan 謝咪連 Singapore 新加坡 1979   1979        
Seah Tock Moh 佘卓謀 Singapore 新加坡 2001 2001          
Shaw Morton 邵懋德 USA 美國             Yes
Shen Chin Tsung 沈錦聰 Taiwan 台灣 1998   1998       1998
Sheng Alice Wen Yan 盛文燕 USA 美国 2007 Yes       2018  
Sheng Hu Ching 沈湖景 Taiwan 台灣 1980   1980        
Shi Xiao Ying 石小瑩 USA 美國 2003? 2006 2007       2011
Shiau Jie Maw 蕭皆茂 Taiwan 台灣 1983   1983        
Shih Fritz 施宗慶 Taiwan 台灣 1980   1980        
Shih I Ming 石一民 Taiwan 台灣 1996   1996        
Shih Lung 施綸 Taiwan 台灣 1999 1999          
Shin Fu Hai 沈富海 USA 美國 1976   1976        
Shui Hsiang Yun 水祥雲 Taiwan 台灣 1976   1983        
Shum Moh Yen 岑摩岩 Taiwan 台灣 1983   1983        
Shum Sai Chung 沈世中 Macau 澳門 1995 1995 1996        
Shyu Chuan Cheng 徐傳成 Taiwan 台灣 1977 1977 1981        
Sieg Albert L 士 適 USA 美國             Yes
Sin Chi-Young 冼志揚 Macau 澳門 1990 1990 1991        
Sing Leong 方立岡 USA 美国    1989          
Siu Francis K.F. 蕭建勳 Hong Kong 香港 1976   1976        
Siu Miranda Mei Ching 蕭美晶  USA 美國 2013 2018          
So Eugene M 蘇棉煥 Hong Kong 香港 1976 1976 1977        
So Kai-Shing 蘇繼承 Macau 澳門 1990 1990 1991        
SoesiLo Fuso Rudyanto 張福壽 Indonesia 印度尼西亞 1985 1985          
Soh Beng Luan 蘇鈱媛 Singapore 新加坡 1986 1986          
Song S.R. 薛少旭 Thailand 泰國 1978   1978        
Soo-Hoo Check 司徒暖 USA 美國             Yes
Sousa Filipe Da Rosa De 蘇菲力 Macau 澳門 1990 1990          
Sudaryo Rasmono 邵亮明 Indonesia 印度尼西亞 1979   1979        
Sweezey Pauline   USA 美國             Yes
Szeto Chung James 司徒松 Hong Kong 香港 1982 1982 1983        
T‘sai Kun Heng 蔡坤煌 Taiwan 台灣 1977   1977       1982
Tai Kwok Hung 戴國雄 Hong Kong 香港 1977   1977       1977
Tan Andrian S,S.   Singapore 新加坡 1997 1997          
Tan Chin Chuan   USA 美國 1985 1985          
Tan Chuen Ling 陳俊仁 Singapore 新加坡 1990 1992          
Tan Hai Hong   Indonesia 印度尼西亞 1990 1990          
Tan Joseph K.S. 陳廣祥 Singapore 新加坡 1989 1989          
Tan MIN 陳明耀 Malaysia 馬來西亞 2016 2016          
Tang Chak-Yiu 鄧澤澆 Macau 澳門   Yes Yes       Yes
Tang Sio Fong 鄧少鳳 Macau 澳門 2000 2000          
Tango Willie 王國華 Philippines 菲律賓 1977   1977        
Tansiongkun G.C. 陳志銘 USA 美國 1976   1977     1978 1980
Tay David P.C. 鄭培書 Singapore 新加坡 1976   1977     1978 1980
Tee Kim Ling 郭金龍 Malaysia 馬來西亞 1977   1978        
Teo Yong Kang 張榮剛 Singapore 新加坡 1983 1984 1987        
Thai Nguyen 蔡保羅 USA 美國 1998 1998         Yes
Thai Nguyen S. 蔡保羅 USA 美國             Yes
Thuan Tony Le Kim 李锦全 USA 美國 1993 1993 1994       Yes
Ting Nai Ho 陳乃豪 Malaysia 馬來西亞 1988 1988          
Tong Man-Ho  董萬豪 USA 美国    1989          
Tong Norman M.K. 唐文强 Hong Kong 香港 1983   1983        
Tran Cong Nhung   USA 美國 1997 1997 1998        
Tran Vy Vy   USA 美國 1999 1999 2000        
Trung Gia Phuc 鐘福嘉 USA 美國 2000 2000          
Truong Anh Thong 張統英 USA 美國 1998 1998          
Tsai Chen Lin Lan 陳玲蘭 Taiwan 台灣 1986   1986        
Tsai Jiin Wen 蔡錦文 Taiwan 台灣 1991   1991        
Tsai Ko Hsin 蔡克信 Taiwan 台灣 1986   1986        
Tsai Tung Pi 蔡東壁 Taiwan 台灣 1978   1978        
Tsan Jyh Wei 詹志偉 Taiwan 台灣 1998   1998        
Tsang Ng Kwai 曾五桂 Hong Kong 香港 1984 1984          
Tse Kin-Bong James 謝健邦 Hong Kong 香港             Yes
Tsu En Cheng 朱淵城 Taiwan 台灣 1989   1989        
Tsui Tong 徐堂 Hong Kong 香港 1997 1997 1998        
Tu Ming Tsun 杜明川 Taiwan 台灣 1977 1977          
Tuong P. Nguyen   USA 美國 1997 1998 1999        
Turnbull James H.   USA 美國             Yes
Venk Ralph 榮基 USA 美國             Yes
Vong Kun Kio 黃冠翹 Macau 澳門 2000 2000          
Vong Long Cheng 黃朗正 Macau 澳門 1991 1991 1992        
Wang Cheng Ping 王政平 Taiwan 台灣 1999   1999        
Wang David H. 王先声 USA 美國 2015 2017          
Wang Fook Seek 黃沸錫 Malaysia 馬來西亞 1985 1985          
Wang Jeng Jyi 王徵吉 Taiwan 台灣 1986   1986        
Wang Yue Lung 王裕榮 Taiwan 台灣 1980   1980        
Wong Chew Hiung Christopher 黃秋雄 Singapore 新加坡 1987   1987        
Wong Chi Hung Anthony 黃熾雄 Hong Kong 香港 1977   1977        
Wong Chi Shen 王志順 USA 美国    1988 1988        
Wong Chung Wai 王頌威 Hong Kong 香港 1976 1976 1977        
Wong Gai 黄介 USA 美國 1950         1989 Yes
Wong Jacky 黄澤坤 USA 美國 2007   Yes        
Wong Joseph 王耀宗 USA 美國   Yes         2006
Wong Kin-Choy 王健材 Hong Kong 香港 1990 1990 1991       Yes
Wong Kuo-Wei 黃國偉     1999 1999          
Wong Lai Chu 王麗珠 Macau 澳門 1998 1998 1999        
Wong Leo K.K. 黃貴權 Hong Kong 香港 1976   1977 Yes     Yes
Wong Lilian 王古玉美 USA 美國 2002 2007          
Wong Robert 黄光寰 USA 美國 1997   1999       1999
Wong Weng Sang 黃榮生 Macau 澳門 2016 2016          
Wong Yuet Sang 王粵生 Hong Kong 香港 1985 1985          
Woo Harry 胡航生 Malaysia 馬來西亞 2010           Yes
Wu Ginn Shing 吳進興 Taiwan 台灣 1980   1980        
Wu Sai Kwong 胡世光 Hong Kong 香港 1984 1984          
Wu Tony 吳天林 Taiwan 台灣 1977   1977        
Xie Mo 謝墨 China 中國           Yes  
Yak Eng Chan 易英粲 Singapore 新加坡 1979   1979        
Yam Lam 任霖 Hong Kong 香港 1990   1990        
Yan Fook-Luen 甄福暖 Singapore 新加坡             Yes
Yan Guo Gan 嚴國淦 USA 美國 2007 Yes       2013  
Yang Huann Song 楊渙松 Taiwan 台灣 1998   1998        
Yang Pierre 楊仁江 Taiwan 台灣 1983 1983 1986        
Yang Ywan Hsiung 楊淵雄 Taiwan 台灣 1998   1998       1998
Yau Tin Kwai 邱天貴 Macau 澳門 1990 1990 1991        
Yee Richard 趙羨藻 USA 美國 1976         1976  
Yen JhonPing 顏炯彬 Taiwan 台灣 1998   1998       1998
Yen Lyndon H.C. 嚴鴻鈞 Taiwan 台灣 1985   1985        
Yen Sandy 閻姗娟 USA 美國 2011 2016          
Yeo David Kim Huat 楊金發 Singapore 新加坡 1989 1989          
Yeo Thiam Huat 楊添發 Singapore 新加坡 1977   1977        
Yeung Derer 楊平 USA 美国    1988          
Yeung Kwok Keung 楊國强 Hong Kong 香港 1976 1976 1978        
Yeung Shu Kun Jimmy 楊樹根 Hong Kong 香港 1983 1983          
Yim Ching Tung 嚴鎮東 Hong Kong 香港 1984 1984 1985        
Yip Edmund YK 葉恩光 USA 美國 1988 1988 1989       Yes
Yon Chok Yin 楊卓賢 Singapore 新加坡 1977   1977        
Yon Surakiat Kong Ying 許惠傑 Thailand 泰國 1980 1980          
Yong Fook Loi 楊福来 USA 美國   Yes Yes        
Young Ping-Man Stephen 楊炳文 Hong Kong 香港 1978   1978        
Young Vanich Ekachai 楊金明 Thailand 泰國 1998   1998        
Yu Jackson 余積信 Hong Kong 香港 1997 1997 1999        
Yuen Jose 袁聖才 USA 美国    1989          
Yuen Taksun 袁德新 USA 美國 2017 2017          
Zeng Yin Ping 曾殷萍 USA 美國 2014 2017          
Zhan Sam 詹戰 USA 美國 2009 2010 2011       2016
Zheng Xiang Ming 鄭向明 USA 美國 2013 2014          
Zheng Yi Li 鄭以理 USA 美国    1988          
Zhu Xian Min 朱憲民 China 中國 2014         2015