Recommended albums

Cai, Peter HuZhong                     Chan, Yu Wai Vincent                  Chen, Jun Jie                                Cheng, Victor HongWai      Huang, Nian Quan    

Lee, Ken                                      Li, Liang Yuan                               Li, Jia Tian                                    Liang, Xin Xin                        Mai, Liao Fan     

Mei, Rick                                      Mao, Linda                                    Peng, Jiongxin                              Sheng, Alice                           Shi, Xiao Ying     

Taborda, João                              Wong, Jacky                                  Wong, Robert                               Yu, Ning Tai                           Zhan, Sam     

Zhang, Qiao Chun                        Zhang, Daoyong                           Zhao, Jin Yu                                  Zheng, Xiang Ming    

 

Member albums

Au, Raymond KOK                      Cai, Peter HuZhong                    Chan, Yu Wai Vincent                    Chang, Chi-Sing                    Chang, Sam Koong Sang               

Chen, Bob                                   Chen, Guo Han                           Chen, Jun Jie                                 Chen,Yuanzhang                Cheng, Victor HongWai   

Chiu, Wha Guin                           Ding, Hong Bing                          Du, Jin En                                      Guo, Ze Jun                           He, Haochi     

Ho, Yuen-Ching                            Huang, Johnny                           Huang, Nian Quan                         Huang, Ben Fu                      Huo, Jialin   

Huo, Tian                                      Kuo,Sean                                 Lai, Lily                                          Lam, Harry                             Lee, Bon Liang     

Lee, Ken                                       Lee, Yook-Dak                            Lee, Shih-Hsuan                        Leon, Lydia                             Li, Liang Yuan     

Li, Jia Tian                                     Li, Jia Li                                      Liang, Xin Xin                                Lim, Armstrong                       Lin, Feng     

Lin, Justin                                     Lin, Kah-Wai                                 Lin , Kai                                       Ling, Yu Yao                          Liu, Chao Yan     

Lok,Kooi Huang                         Luo, Kathy Jingru                         Ma,Gary Teng                            Mai, Liao Fan                          Mei, Rick     

Mao, Linda                                   Ng, Kiu Leung                              Ou, Zhiqiang                                 Peng, Jiongxin                         Pong, Yoon Khong Alvin     

Shaw, Morton                              Sheng, Alice                                  Shi, Xiao Ying                              Su, Zhaoliang                          Tam, John     

Taborda, João                             Wang, Ming                                  Wong, Lilian                                  Wong, Jacky                            Wong, Robert     

 Woo, Hong-Sing Harry                Yung, Ye-Sau                               Yen, Sandy                                   Yu, Ning Tai                            Zeng, Yin Ping   

 Zhan, Sam                                  Zhang, Kun                                  Zhang, Ke Hong                            Zhang, Qiao Chun                  Zhang, Daoyong     

Zhao, Jin Yu                                 Zheng, Xiang Ming                      Zhong, Xin Hua