Standings for member contest

This list only shows those who have a total score of 100 or higher.

Statistical data from the 1st quarter of 2006 to the latest update of the 4th quarter of 2016.

(Lack of information and data in the 4th quarter of 2006full-year of 2010)

Ranking Last First 姓名 Total Scores
1 Chan Vincent Yu Wai  陳汝偉  1268
2 Sheng Alice Wen Yan  盛文燕  1138
3 Huang Nian Quan  黄念全  1053
4 Cai Peter HuZhong 蔡胡忠 898
5 Lee Ken 李堅能 782
6 Mao Ling Linda 毛凌雲 760
7 Chen Guo Han 陳國漢 679
8 Ma-Ye Susan Ying Nung 葉影濃 642
9 Liu Chao Yan 劉超炎 616
9 Yen Sandy San Chuan 閻姍娟 616
10 Huo Jia Lin 霍加林 597
  Lee Arthur Shih Hsuan 李士玄 568
  Chen Bob 陳柏生 563
  Mu Mu, Zhen-Hua 木振華 527
  Peng Jiong Xin  彭炯新  516
  Ng Kiu Leung  伍球亮 497
  Ho Yuen Ching 何源清 494
  Wang Shou Dong  王守東 494
  Chiu Wha Guin 趙華琚  489
  Liang Xin Xin 梁欣欣 477
  Zhan Sam 詹戰  420
  Leon Lydia 林譚理者 415
  Taborda Joao - 415
  Pong Yoon Khong 馮永康 414
  Zhang Cheng Bin  張成斌 406
  Li Liang Yuan David 李亮源 395
  Yan Guo-gan 嚴國淦 375
  Au Raymond Kok 區國輝 343
  Au-Yu Virginia Wai CHun 余慧真 337
  Lai Lily 黎志娟 334
  Ling Yu Yao 凌玉瑤 330
  Luo Jing Ru Kathy 羅靜如 330
  Zhao Jin Yu 赵晋渝 322
  Huang Ben Fu 黄本福 307
  Zeng Zhao Ben 曾兆斌 307
  Kok Marthin Thin Mun 郭天文 296
  Kuo Sean 郭訓成 283
  Zhang Ke Hong 張克紅 277
  Zhang Xin Er 張鑫爾 276
  Mai Liao Fan 麦了凡 271
  Zhang Hong(XINGJIANG) 張宏 265
  Ho Jennifer 何婉玲 262
  Zhang Xin liu 張信流 261
  Li Nuo 李諾 257
  Li Jia Li 李加麗 252
  Zeng Yin Ping 曾殷萍 245
  Chen Yuan Zhang 陳元章 236
  Lin Justin 林堅 233
  Zhong Xin Hua 鐘新華 232
  Lin Jennifer 林陳錦琴 218
  Lin Tom 林俠民 213
  xu zhiwei 徐志偉 213
  Lam Amy - 211
  Zhang Qiao Chun 張巧春 209
  Hsu Ying Fang 林莹芳 207
  Wong Lilian 王古玉美 207
  Ou Zhiqiang 歐志强 204
  Yu Ning Tai 余寧台 198
  Hu JiugGuo 胡九国 190
  Lim Allen 林勇吉 189
  Lok Kooi Huang 駱貴漢 189
  Qin Jun Li 秦君立 189
  Shi Xiao Ying 石小瑩 169
  Lin Kah Wai 凌嘉偉 168
  Zhu YongFang 朱永芳 162
  Li Juan .李娟 161
  Ji XinHua 季新華 157
  Luo Ji Yan 羅積艷 153
  Chen Bob Baoting 陳寳挺 152
  Wang YouMing 王有明 152
  Cai Ming Li 蔡明立 151
  Ding Hong Bing   丁紅兵 151
  Li Johnson 李長順 141
  Lin Feng 林风 140
  Shaw Morton 邵懋德 135
  Ma Gary Teng 馬騰 131
  Su Zhi Qiang 蘇志強 130
  Ng Ginny 吳映源 127
  Su Tsae Jiaug 苏彩青 127
  Ng Tat Ping 吳達平 124
  Pang James 彭建超 122
  Zheng Jian 鄭健 121
  He Haochi 何浩池 118
  Shen JuanJuan 沈娟娟 117
  Yan Jane 閆華 116
  Wu Yanzhen 伍艷眞 114
  Li Wendy Wen Yuan 李文苑 110
  Mutailifu Maimaitiyiming 木太里甫•麦麦提依明 110
  Xu Jue Lin 徐覺林 108
  Wang Xue Qin 汪雪琴 103
  Yang XinYu 杨新宇 102
  Lui Wah Tat Kenneth 呂華達 100